Vores lokale mærkesager

Konservative i Slagelse vil styrke den igangsatte positive udvikling, således at tilvæksten i virksomheder og arbejdspladser styrkes.

Der skabes gode rammer for de unge, som endnu ikke har fundet deres fremtids opgave. Dette styrkes ved at etablere en produktionsskole i Skælskør. Samtidig vil vi indføre Sorø-modellen for arbejdsområdet, som arbejder ud fra hvilke behov erhvervslivet har, således at der skabes en positiv relation mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Dette vil give ekstra penge til velfærd både på børne- og ældreområderne.

For os er vækst og arbejdspladser, byudvikling og uddannelse svarene på de udfordringer, vores kommune kæmper med. Vi går til valg på at få skabt vækst og vilje i hele Slagelse kommune, så vi kan fortsætte den positive udvikling.

Nærhed og omsorg

Vi vil tage hånd om de udsatte, skabe de bedste muligheder for familien og sikre, at der er balance mellem frivillighed og de opgaver, det offentlige varetager.

Vi har mulighederne, så hjælp os med at bruge dem

Attraktive købstæder, landsbyer, en lang kyststrækning og åbent land. Uddannelsesinstitutioner, såvel på universitetsniveau som erhvervsfagligt, vi skal blot styrke mulighederne for at holde på vores unge og tiltrække nye familier.

Flere arbejdspladser

Slagelse kommunes absolut største udfordring er at få skabt flere arbejdspladser og dermed nedbragt arbejdsløsheden. Høj arbejdsløshed betyder, at vi har borgere med risiko for at få et mindre selvværd, det vil vi give dem tilbage med et arbejdsliv. Derved vil vi frigøre midler, der kunne bruges på at sikre velfærd og service for borgerne i kommunen.

Vi tror på, at arbejdspladser skabes af en by, hvor kommunen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne arbejder tæt sammen. Gennem få enkle indsatser med skarpere fokus, vil Konservative skabe rammer for erhvervslivet, så de kan skabe flere arbejdspladser og vækst til fælles gavn.

Turisme

Mål: At gøre Slagelse kommune kendt ud over landets grænser som et attraktivt feriemål. Vi vil flytte fokus fra en plet på kortet til centrum i en udvikling.

Der arbejdes på et udendørs søsportscenter i Halsskov Havn, dette vil give en synergi sammen med markedsføring af Storebæltskysten, med sommerhusudlejning, hotelophold og Trelleborg, som en attraktiv destination for familier fra nær og fjern.

Vandsport skal selvfølgelig være privat finansieret i størst muligt omfang, og ikke blandes sammen med kommunalt tilbud om svømmehaller for motionssvømmere og eliteidræt.

Iværksætteri

Mål: Byrådet skal skabe rammerne for opstart af nye virksomheder og iværksættere i Slagelse kommune. Vi skal fortsætte med aktivt at understøtte de eksisterende virksomheder.

Vi vil skabe rammerne gennem integreret undervisning i iværksætteri i folkeskolen, i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, erhvervsskoler om fysisk etablering.

Rammevilkår

Mål: Slagelse kommune skal være i top ti i alle undersøgelser, der måler på erhvervsklimaet i landets kommuner.

Kommunen bør koncentrere sine kræfter om myndighedsopgaver med fokus på service og samarbejde samt om at skabe de bedste rammevilkår for vores virksomheder, og så i øvrigt overlade alle de erhvervsrettede udviklingsopgaver til erhvervscentret. Det vil give den største værdi for virksomhederne – foruden en forenklet struktur, ansvarsfordeling og en optimal viden opsamling.

Slagelse kommunes uddannelsesinstitutioner uddanner årligt mange unge mennesker. Uddannelserne spænder over en meget bred vifte af faglige kvalifikationer. Fælles for dem alle er, at det skal sikres, at uddannelserne indeholder de kvalifikationer, virksomhederne har behov for. Dette er specielt vigtigt i brancher, hvor udviklingen løber meget stærkt.

Erhvervsskatter

Mål: Slagelse kommune skal sænke udgiftsniveauet til det offentlige for virksomhederne. 

Dækningsafgiften må ikke indføres i Slagelse, og alle erhvervsrettede afgifter gennemgås med det formål at nedsætte eller en fjerne disse. Ejendomsskatter skal minimeres for alle.

Infrastruktur

Mål: Slagelse kommune skal placeres centralt på Danmarkskortet.

Slagelse Kommune skal aktivt arbejde for, at tværforbindelsen rute 22 (Kalundborg-Slagelse-Næstved), iværksattes således at der bygges en motorvej fra Kalundborg til Næstved, som så fortsættes af den nu vedtagne motorvej fra Næstved til Rønnede. Dette vil styrke Slagelses position som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. For at øge Slagelses muligheder for international handel skal projektet omkring Stignæs erhvervshavn fremmes. Kommunen skal arbejde for, at alle dele af kommunen er dækket af tilgang til mobilnet og en form for højhastigheds-internet.

Byudvikling og aktivitet

Mål: Slagelse, Korsør og Skælskør skal være købstæder, hvor endnu flere vil bo.

Vi ønsker købstæder med stærkere bymidte, hvor butikkerne får flere kunder, der bruger mere, cafeer og restauranter får flere gæster og kulturinstitutioner, der syder af liv. Og der skal mere fart på udviklingen af vores byer, vi vil skabe langt bedre parkeringsmuligheder. Men hvorfor ikke stile højere, end vi tillader i dag og skabe flere events, der kan være med til at styrke købstædernes naturlige position som Vestsjællands handels-, erhvervs- og kulturcentrum?

Attraktive landsbyer

Mål: Samtidig med, at vi arbejder for at skabe liv og aktivitet i købstæderne, skal det gode liv i landsbyerne styrkes.

Balancen i kommunen skal bevares, og det skal være nemt at komme fra landsbyerne ind til byen og omvendt. Det gør vi ved at bevare de lokale folkeskoler, skabe gode vej- og stiforbindelser, nem adgang til grønne områder og natur samt styrke de lokale idræts- og kulturfaciliteter.

Uddannelse som vækstmotor

Mål: Uddannelsesniveauet i Slagelse kommune skal styrkes markant, da det er vigtigt for at skabe jobs og velstand.

De konservative vil arbejde for, at Slagelse bliver en endnu mere attraktiv uddannelses by – lige fra starten i 0. klasse til færdiggørelse af en kandidatuddannelse på universitetet, eller en erhvervsuddannelse. Konservative vil arbejde for en smidig og hurtig gennemførelse af den nye folkeskolereform. Og der sker en eliminering af aflyste timer – elever skal ikke sendes hjem i utide. Dette skabes med mere efter- og videreuddannelse til lærerne. Vi ønsker at give alle elever undervisning i privatøkonomi. De skal sikres en bedre platform til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Men vi siger stadig nej til tvungen heldagsskole – der skal være plads til lokale hensyn.

Familien er omdrejningspunktet

Familien står som noget helt centralt for Det Konservative Folkeparti. Det er i familien, ansvaret for hinanden skabes. Familiestrukturen i dagens samfund er anderledes end før, men ansvaret er det samme. Man hverken kan eller skal fralægge sig ansvaret for sine børn eller sine forældre.

Øget fleksibilitet

Men familiemønstrene ændrer sig, og samfundets behov for fleksible medarbejdere øges. Derfor mener vi, at der skal være mulighed for at få passet sit barn det antal timer, man har brug for, og vi skal sikre pasningsmuligheder i nærområdet. Vi ønsker, at det offentlige tilskud følger barnet, så der er en reel og rimelig konkurrence mellem offentlige og private tilbud. Denne konkurrence sikrer også den bedste kvalitet.

Støtte til ældre og svage

Vores ældre medborgere skal frit kunne vælge, om de ønsker at blive i egen bolig, er at der sikres den nødvendige træning og støtte til ældre og svage, også på en måde, så familien ikke behøver at splittes pga. alderdom eller sygdom. Det er afgørende, at kommunen tilbyder løsninger, der modsvarer familiernes og den ældres behov.  Konservative vil arbejde for at kommunens ældrepleje skal udformes efter nærhedsprincippet med decentralt ledede grupper af hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker, diverse støttecentre og terapeuter. Ekspeditionstiden i forbindelse med henvendelser til ældreområdet skal nedbringes og gøres til del af en høj service over for kommunes ældre.

En hjælpende hånd til udsatte

Slagelse kommune er en stor kommune, og der findes borgere med massive problemstillinger i form af misbrug af alkohol og narkotika, eller psykiatriske diagnoser, som trives dårligt.  Vi skal hjælpe de borgere, der ikke kan selv. Ingen tvivl om det. Men det skal først og fremmest være en hjælp til selvhjælp – hvor den enkelte borger får støtte til igen at kunne klare sig selv.

Vi bakker op om frivillighed

Frivillighed er alt det, som det offentlige ikke kan og ikke skal. Frivillighed skaber forståelse mellem mennesker på tværs af alder, social baggrund m.m. Frivillighed har alle dage været en del af det konservative DNA. Grundtanken om personligt ansvar for både sig selv og andre er med til at skabe sammenhængskraft i samfundet.